Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Gayb Alemi ve Gayb’ı Bilmek

GAYB ÂLEMİ VE GAYBI BİLMEK

ÂLEMLER

Cenabı Hakk bir çok âlem yaratmıştır. Bu hakikatı Fatiha Sûresinin ilk ayeti kerimesinde şöyle buyurur :
“ Hamd, ancak ÂLEMLERİN Rabbi olan Allah’a mahsustur.”
( El-Fâtiha, 1 )

Bu ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere Cenabı Hakk “âlemlerin Rabbi” ifadesinde bir çok âlem yarattığını buyurmuştur. Bu âlemlerin bazı rivayetlere göre 18.000’den 360.000’e kadar olduğu söylenir. İnsanoğlu bu âlemleri tefekkür etmeye kalktığında ise idrakinin yetmeyeceğini anlar. Düşündüğümüz zaman hayvanlar âlemi dediğimiz hayvanat, bitkiler âlemi dediğimiz nebâdat, cansız varlıkların âlemi dediğimiz cemâdat gibi bir sürü âlem ortaya çıkar… Ayrıca her bir insanoğlu da ayrı bir âlemdir. “Züpte-i Âlem” denilen yani “kainatın özü, tohumu” olarak bilinen insanoğlu da , bunca âlem arasında ayrı bir âlemi teşkil eder…

GAYB ÂLEMİ

Metafizik âlemi olarak da bilinen gayb âlemi ; zaman ve mekânla mukayyed olmayan, gözümüzle göremediğimiz, dokunamadığımız, manevi, derûni aleme denir. Bu âleme ayrıca “emr âlemi” de denmektedir… Fizik âleminin zıddı olarak metafizik âlemdir.
Ruh, sır, kalb, akıl, nefs gibi mefhumlar bu âleme aittir.
Görmüş olduğumuz rüyalar, kabuslar da yine gayb âlemine ait hâdiselerdir.
Gayb bilinmeyen yani bâtini âlemdir.

GAYBI BİLMEK

İnsanoğlunun gaybı bilmesine olanak yoktur. Çünkü gaybı yalnızca Allah-u Teâlâ Hz. bilir. Göndermiş olduğu peygamberler dahi gayba tamamen hakim olmamışlardır. Yalnızca Cenabı Hakk’ın bildirdiği kadarını bilmişlerdir. Eğer Cenabı Hakk dilerse, onun salih bir kulu veya evliyaullah gibi zühd ehli kulları, gaybdan bazı hakiketler bilebilirler. Bu da yine yalnızca Cenab-ı Hakk’ın dilemesiyle olan bir durumdur. Âlemlere Rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz (sav) efendimize kıyametin vaktinden soranlara dahi cevap vermemiş, bu bilginin yalnızca Allahu Teâlâ Hz.’nin ilminde gizli olduğunu ifade etmiştir.
Kuran’ı Kerim de bir çok ayeti kerime de Cenabı Hakk gaybın insanlar tarafından bilinemeyeceğini ifade sadedinde şöyle buyurmuştur :

“ Gayb Allah’ındır.” ( Yunus,10/20 )
“ Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı bilemez” (Neml,27/65)
“Gaybın anahtarları onun yanındadır, onları Allah’tan başkası bilmez” (En’âm, 6/59)

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca