Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Cevşen-ül Kebir

CEVŞEN’ÜL KEBİR
NEDİR?

Sözlük manâsı “bir tür zırh, savaş elbisesi” anlamlarına gelen cevşen, terim olarak ise; Cevşen-i Kebîr ve Cevşen-i Sağîr diye bilinen, metinleri birbirinden farklı olan uzunca bir duânın adıdır.
Anlatıldığına göre Asr-ı Saadet de cereyan eden savaşların birinde, muharebenin kızıştığı ve üzerindeki zırhın kendisini fazlasıyla sıktığı bir sırada Hz. Peygamber mübarek ellerini açarak Allah’a duâ etmiş, bunun üzerine gök kapıları açılarak Cebrâil as. gelmiş ve :
“ Ey Muhammed! Rabbin sana selâm ediyor ve üzerindeki zırhı çıkarıp bu duâyı okumanı istiyor. Bu duâ hem sana hem de ümmetine zırhtan daha sağlam bir emniyet sağlayacak.” demiştir…
Cevşen-i Kebir ; her biri Allah’ın isim ve sıfatlarından on tanesini ihtiva eden, yüz bölümden ibaret uzunca bir duâdır. Her bölümün sonunda : “ Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente’l-emâne’l emân hallisnâ/ecirnâ/neccinâ mine’n nâr” yani “ Sunhansın Ya Rab! Senden başka yoktur ilah! Emân diliyoruz senden, Koru bizi cehennem’den!) ibâreleri tekrarlanmaktadır.
Bu yüz bölümün yirmi beşinin başında “ ve es’elüke bi-esmâik” ibaresi bulunmakta ve “yâ Allah, yâ Rahmân, yâ Rahîm” şeklinde Allah’a ait isimleri ihtiva etmektedir. Bu ifade ile başlayan her bölüm arasında ise genellikle üç paragraf hâlinde “Yâ hayra’l-Gâfirîn” ibaresiyle başlayıp devam eden değişik münâcatlar şeklinde duâlar yer alır. Böylece duânın tamamı Allah’a ait iki yüz elli isim ile yedi yüz elli sıfat ve münâcâtı kapsamış olur.
Bütün bu münâcatların ana gayesi ; duânın muhtevasından ve her faslın sonunda tekrarlanan “el-Emân el-Emân hallisnâ mine’n-nâr” ifadesinden de anlaşılacağı gibi, dünya âfetlerinden ve âhiret azabından kurtuluş niyaz edilmektedir…

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca