Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Kuran-ı Kerim’de Cinler

KURAN’I KERİM DE CİNLER

 

Cenabı Hakk Zâriyat suresinin 56.cı ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur ;

     “ Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye        yarattım!”

Bu ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere cinler de tıpkı insanlar gibi kulluk etmek üzere yaratılmış olan varlıklardır.

Arapça’da örttü, gizledi, gölgeledi manasına gelen “cenne” fiilinden türetilmiş olan cinn kelimesi, duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen, gizli ve ruhani varlıklar için kullanılan bir cins isimdir. Cinlere bu isim, maddeleri örtülü ve gizli, insanlarca görünmez oldukları için verilmiştir. Tekili “cinni”dir. Cin topluluğuna “cinne” denilir. ( Nas 114/6 )

Duyu organlarıyla algılanamayan varlıklar olduğu için cinler hakkında tek bilgi kaynağı vahiydir. Kuranı Kerim ve sahih hadisler cinlerin varlığını kesin biçimde haber vermekte, doğru düşünen (sarih) akıl da bunu imkansız görmemekte, câiz görmektedir. İnsanların cinleri görememeleri, gözlerinin onları görecek yetenekte yaratılmamış olmasındandır.

Kuran’a göre insan topraktan, cin ise ateşten yaratılmıştır :

“ Cinleri öz ateşten yarattı”  ( Rahman 55/15 )

“ Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.” ( Hicr 15/ 26-27)

 

Kuran’ı Kerim de cinlerden bahseden özel bir sure de bulunmaktadır. Cin Suresi adını taşıyan bu surede, cinler hakkında verilen başlıca bilgiler şunlardır:

  • Cinler arasında Müslüman olduğu gibi kafirler de vardır, iyiler bulunduğu gibi kötüler de bulunmaktadır. Bütün cinler Allah’ın gücü karşısında âcizdir ve davranışlarından ötürü Allah’a karşı sorumludur.
  • Allah’a inanmış insanların onlardan korkmamaları gerekir.
  • Peygamberlerin gönderilmesi ile cinler artık cehalet ve fetret zamanlarında yaptıklarını yapamaz duruma düşmüşler özellikle Efendimizin gönderilmesinden sonra eskisi gibi gökte meleklerin birbiriyle konuşmalarını dinleyip haber çalmak için yüksek yerlere sokulamaz olmuşlardır; çünkü üzerlerine ateşten kıvılcımlar gönderilmeye başlanmıştır
  • Kurana inanan cinlere gelince bunlar kötülüğe değil iyiliğe çalışırlar. Bütün bu bilgilerden sonra bu surede vurgulanan tema ; gaybı yalnızca Allah’ın bildiği, dilediğinde onu elçilerine bildirdiği, hiçbir şekilde Allah’tan başkasına dua ve ibadet edilmemesi gerektiğidir.

 Cinler de tıpkı insanlar gibi yerler içerler, evlenir ve çoğalırlar (Kehf 18/50) , erkeklik ve dişilikleri vardır (Rahman 55/74) , doğar, büyür ve ölürler. (Buhari)

Yalnız cinleri ömrü insanlarınkine göre epeyce uzundur.

 Cinler de insanlar gibi iman ve ilahi emirlere itaat etmekle yükümlüdürler ;

 “ Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” ( Zâriyat / 56 )

 “ Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” ( En’âm 130 )

 “Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız.” (Rahman/31)

 (Kaynak : Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam’a Giriş, Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, sf: 315-319, Cin ve Şeytan, Ensar Neşriyat)

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca