Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Büyü Tedavileri

Ehl-i Sünnet âlimlerinin bir kısmı ; sihir diye ortaya konan işlemlerin büyük bölümünün, hünerli bazı kimseler tarafından sergilenen el çabukluğu, algı yanıltması, insanların bilgi eksikliğinden yararlanarak bazı fizik kurallarını istismar etme, tahmin edilmedik yöntemlere başvurarak insanları birbirine düşürme gibi, gerçekte normal olan bir hâdisenin olağan üstü bir yanı varmış gibi gösterilmesinden ibaret olduğunu belirtmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim’de Firavun’un sihirbazları ile Hz. Mûsâ’nın bunlara karşı yürüttüğü mücadele anlatılmıştır. Bu âyetlerde sihirbazların yaptıkları şeyin göz boyama (bir çeşit illüzyon) ve insanları korkutarak etki altına alma ve hayal görmelerini sağlama” olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bunların, illüzyon yoluyla yılan suretinde gösterdikleri ipleri ve değnekleri, Allah’ın, peygamberi Mûsâ’ya lütfettiği mucize sayesinde yok olup gitmiştir

(A’râf: 7/116; Tâhâ: 20/66)

Âyette geçen “Allah izin vermedikçe öğrendikleri ile kimseye zarar verebilecek değillerdir.” cümlesini, “Allah izin verirse sihir tesir eder ve zarar verir” şeklinde anlamak doğru değildir. 

İnanca zarar verdiği ve bunlara benzer daha başka sakıncaları da bulunduğu için şiddetle yasaklanmıştır. Büyücü veya sihirbazların birçok gizli şeyleri bilebildiği, tabiat üstü işler başarabildiği şeklindeki yaygın inançlar, muteber kaynaklarda İslâm’a aykırı görülmüş, sihri mubah saymanın, haramı helâl saymak anlamına geleceği, bu sebeple de müslümanın dinden çıkmasına sebep olacağı kanaatine varılmış; ayrıca en yetkili ve güvenilir müslüman bilginler, bir kimsenin, sihrin haram olduğuna inanmakla birlikte, sihir yapmasının veya yaptırmasının ya da sihre ve sihirbaza inanmasının da büyük günah olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.

( Bu husustaki hadisler için meselâ bk. Buhârî, “Vesâyâ”, 23; Müslim, “Îmân”, 144; Ebû Dâvûd, “Vesâyâ”, 10 )

( Kaynak : Hayrettin Karaman.net )

 

Dolayısıyla büyü ile tedaviye inanmak da câiz görülmemiştir.

 

Efendimiz sav’in de hadisi şeriflerin de “büyük günahlar”ın arasında saydığı büyü ; a’zamü’z-zunûb diye tâbir edilen büyük günahlardan biridir. Bu büyük günahlar şöyle zikredilmiştir ;

 

 

Allah’a ortak koşmak, adam öldürmek, ana babaya karşı gelmek, yetim malı yemek, faiz yemek, dürüst kadınları iffetsizlikle suçlamak, büyü yapmak, savaştan kaçmak, yalancı şahitlikte bulunmak ve ödenemeyecek miktarda borçlu olarak ölmek…”

 

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca