Whatsapp Destek
Whatsapp Destek

Büyü

Büyü

BÜYÜ ( SİHİR ) NEDİR?

Büyü, sihir, muska gibi konuların islam dininde olup olmadığı mevzuusu her dönemde tartışma konusu hâline gelmiştir… Bu konularda bir çok islam âliminin görüşleri yer almaktadır.
Ehl-i Sünnet âlimlerinin bir kısmı ; sihir diye ortaya konan işlemlerin büyük bölümünün, hünerli bazı kimseler tarafından sergilenen el çabukluğu, algı yanıltması, insanların bilgi eksikliğinden yararlanarak bazı fizik kurallarını istismar etme, tahmin edilmedik yöntemlere başvurarak insanları birbirine düşürme gibi, gerçekte normal olan bir hâdisenin olağan üstü bir yanı varmış gibi gösterilmesinden ibaret olduğunu belirtmişlerdir.
Şâfiilerden Ebû Bekir el- Esterâbâdi, Hanefilerden Ebû Bekir Râzi gibi alimlerin benimsedikleri bu görüşe göre sihirin etkisi hayal ve vehimden ibârettir ; fiziki bir etkisi yoktur.
İbn Haldun’un da içlerinde yer aldığı bir çok sunni âlim ise, Hârut Mârut hikâyesi, Efendimiz (sav)’e sihir yapıldığını anlatan hadisler gibi delillere dayanarak sihirin maddi etkisinin de bulunduğunu, ancak bunu sihirbazın değil – onun sebepleri yerine getirmesi sonucunda- Allah’ın yarattığını kabul ve ifade etmişlerdir.
( Râzi, Bakara Sûresi,2/102-103. Âyetlerin tefsiri, İbni Haldun, Mukaddime, Vâfi Neşri, s. 1147 )

Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un sihirbazları ile Hz. Mûsâ'nın bunlara karşı yürüttüğü mücadele anlatılmıştır. Bu âyetlerde sihirbazların yaptıkları şeyin göz bayma (bir çeşit illüzyon) ve insanları korkutarak etki altına alma ve hayal görmelerini sağlama" olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bunların, illüzyon yoluyla yılan suretinde gösterdikleri ipleri ve değnekleri, Allah'ın, peygamberi Mûsâ'ya lütfettiği mucize sayesinde yok olup gitmiştir
(A'râf: 7/116; Tâhâ: 20/66). 
Âyette geçen "Allah izin vermedikçe öğrendikleri ile kimseye zarar verebilecek değillerdir." cümlesini, "Allah izin verirse sihir tesir eder ve zarar verir" şeklinde anlamak doğru değildir.
İnanca zarar verdiği ve bunlara benzer daha başka sakıncaları da bulunduğu için şiddetle yasaklanmıştır. Büyücü veya sihirbazların birçok gizli şeyleri bilebildiği, tabiat üstü işler başarabildiği şeklindeki yaygın inançlar, muteber kaynaklarda İslâm'a aykırı görülmüş, sihri mubah saymanın, haramı helâl saymak anlamına geleceği, bu sebeple de müslümanın dinden çıkmasına sebep olacağı kanaatine varılmış; ayrıca en yetkili ve güvenilir müslüman bilginler, bir kimsenin, sihrin haram olduğuna inanmakla birlikte, sihir yapmasının veya yaptırmasının ya da sihre ve sihirbaza inanmasının da büyük günah olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.
( Bu husustaki hadisler için meselâ bk. Buhârî, "Vesâyâ", 23; Müslim, "Îmân", 144; Ebû Dâvûd, "Vesâyâ", 10 )
( Kaynak : Hayrettin Karaman.net )

Sihir öğrenmeyi mutlak olarak haram sayanlar yanında, yalnızca bilgi sahibi olmak ve koruyup korunmak için öğrenmenin caiz olduğunu söyleyenler de vardır.
(İbn Haldun, s. 1157; İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, Kahire, 1959, XII, 335; Günay Tümer, "Büyü", DİA, VI, 501-506)

2018 - Aydınlı Mehmet Hoca